Informácie o spracovaní osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len „GDPR“)

Vážení návštevníci webových stránok skupiny Mark2 Corporation (ďalej len M2C), ďakujeme vám za váš záujem o našu činnosť a služby. Pre zabezpečenie vašej plnej informovanosti si vám dovoľujeme oznámiť informácie o údajoch, ktoré sú pri vašej návšteve našich stránok zhromažďované a k čomu a akým spôsobom sú spracovávané.

Základné informácie o spracovaní osobných údajov:

Správcom osobných údajov získaných z vašej návštevy na našich webových stránkach sme my, spoločnosť Mark2 Corporation Czech a.s., IČO: 257 19 751, so sídlom Pod višňovkou 1622/23, 140 00 Praha 4. Môžete nás kontaktovať na adrese Mark2 Corporation Czech a.s., Vladislavova 17, 110 00 Praha 1.

Pretože to rozsah našich iných činností vyžaduje, menovali sme tiež poverenca pre ochranu osobných údajov. Môžete ho tiež využiť:
Kontakt poverenca pre ochranu osobných údajovcz.dpo@m2c.eu.

Vaše meno, adresa a iné kontaktné údaje nie sú zaznamenávané, pokiaľ nám ich sami neposkytnete prostredníctvom niektorého z formulárov umiestnených na našich webových stránkach. Pri vašej návšteve tak evidujeme najmä nasledujúce údaje:

Pri vašej návšteve našich webových stránok naše webové servery dočasne ukladajú dáta pripojenia dotazujúceho sa zariadenia.

  • Dátum a čas vašej návštevy našich webových stránok,
  • navštívené webové stránky,
  • informácie o type prehliadača a operačného systému,
  • webové stránky, prostredníctvom ktorých ste navštívili naše webové stránky. 

V prípadoch spracovania pomocou ďalších webových nástrojov môžu byť spracovávané aj iné údaje; ich rozsah je potom špecifikovaný u jednotlivých informácií k webovému nástroju.

Spracovanie získaných osobných údajov vykonávame na základe nevyhnutnosti pre účely našich oprávnených záujmov, ktorými sú zabezpečenie systému, technická správa a optimalizácia chodu našich webových stránok a ich vyhľadávanie a tiež na základe vášho súhlasu vyplývajúceho z nastavenia vášho prehliadača pre účely pokročilejšej ponuky našich služieb a vyhodnocovania štatistík návštevnosti.   

Dĺžka uchovávania osobných údajov generovaných pri návšteve je určovaná jednotlivými účelmi ich spracovania, jedná sa však vždy iba o dobu nevyhnutne nutnú.  

Osobné údaje nepredávame do tretích krajín ani ďalším príjemcom, okrem našich externých spracovateľov, ktorých používame pre zabezpečenie systému, technickej správy a chodu našich webových stránok a online reklamy. Týchto spracovateľov zaväzujeme, aby dodržiavali všetky pravidlá spracovania osobných údajov a zachovávali mlčanlivosť.

Vaše práva ako subjektu údajov

Jako subjekt údajov máte právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú, a ktoré sú nami, ako správcom, spracovávané. Máte právo požiadať o ich opravu, podať námietku proti spracovaniu alebo požiadať o obmedzenie spracovania, ak zistíte, že sú tieto údaje nesprávne alebo sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi. V niektorých prípadoch môžete tiež od nás žiadať osobné údaje vo štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich predanie inému správcovi. Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom rozhodnutí bez činnosti človeka. Všetky svoje práva môžete uplatniť u poverenca pre ochranu osobných údajov na vyššie uvedenej emailovej adrese alebo písomne na našej kontaktnú adrese správcu.

Pri spracovaní všetkých vyššie uvedených osobných údajov vždy dbáme na to, aby sme dodržiavali základné zásady podľa čl. 6 GDPR. Zabezpečenie osobných údajov je zaručené organizačnými a technickými opatreniami prijatými v súlade s právnymi predpismi tak, aby sme zabezpečili, že nedôjde k náhodnému alebo protiprávnemu zničeniu, strate, zmeneniu, neoprávnenému sprístupneniu prenášaných, uložených alebo inak spracovávaných osobných údajov alebo k neoprávnenému prístupu k nim. Všetci naši zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou ohľadom skutočností, ktoré pri svojej práci zistia. Webové stránky využívajú zabezpečenú komunikáciu (protokol HTTPS).

V prípade, keď sa domnievate, že spracovaním osobných údajov dochádza k porušeniu GDPR, máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Použitie Cookies

Naše webové stránky využívajú súbory Cookies, ktoré sú malé textové súbory, ktoré niektoré webové stránky ukladajú na vašom počítači. Účelom umiestnenia súborov cookies na našej webovej stránke je vylepšiť možnosti využívania našich webových stránok, zvýšenie užívateľského komfortu a efektívnosti, teda výsledkom Vám poskytnúť optimálnu možnosť využívania našich webových stránok. Obsah súboru cookies je obmedzený na identifikačné číslo; Osobné údaje ako Vaše meno, adresa IP atď. nebudú jeho prostredníctvom ukladané.

Využívanie našich webových stránok je možné aj bez súborov cookies ich zakázaním prostredníctvom Vášho prehliadača, obmedzením cookies len na určité webové stránky alebo prostredníctvom upozornenia na odosielanie súboru cookies. Súbory cookies je možné tiež z Vášho počítača či iného koncového zariadenia vymazať. Pri obmedzení využívania cookies našimi webovými stránkami je však nutné očakávať obmedzenú prezentáciu stránky a obmedzenie pokynov pre užívateľa.

Odkazy na sociálne siete

Využitím odkazu na sociálne siete – napr. Facebook, Twitter, Google Plus atď. – poskytujete poskytovateľom týchto sociálnych sietí svoje osobné údaje (niektorí poskytovatelia sídlia aj v tretích krajinách, napr. USA). Na našich webových stránkach nedochádza k žiadnej interakcii s týmito sociálnymi sieťami a použité piktogramy slúžia iba ako odkazy uľahčujúce prístup na naše profily. 

Odkazy na webové stránky tretích osôb

Na našich stránkach sa môžu vyskytovať odkazy na webové stránky tretích osôb. Napriek tomu, že tieto webové stránky boli pred umiestnením odkazu na ne dôkladne preverené, nemá M2C vplyv na obsah týchto stránok a nie je možné vylúčiť, že nedôjde ku zmene ich obsahu.

Využitím odkazu na webové stránky tretích osôb môže dôjsť k poskytnutiu Vašich osobných údajov prevádzkovateľovi takej webovej stránky. M2C nemá vplyv na takéto zhromažďovanie osobných údajov na webových stránkach tretích osôb a nemôže tak garantovať zákonnosť spracovania osobných údajov na takých webových stránkach.

Google Analytics

Naše stránky tiež využívajú služby Google Analytics, ktoré však rovnako priamo nepoužívajú vaše osobné údaje. Viac informácií ohľadom tejto služby a možnosti nastavenia nájdete na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631

Retargeting

Naše webové stránky využívajú technológie retargetingu od služby Sklik prevádzkovanej spoločnosťou Seznam.cz, a.s. Táto služba nám umožňuje zobrazovať reklamy návštevníkom, ktorí už prejavili záujem o naše produkty, v reklamnej sieti spoločnosti Seznam.cz, a.s. Podľa spoločnosti Seznam.cz, a.s. v tomto procese nie sú zhromažďované žiadne osobné údaje. Viac informácií nájdete tu http://www.imedia.cz/
Viac informácií a možností, ako nebyť súčasťou behaviorálnej reklamy, nájdete tiež na http://www.youronlinechoices.com/.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.